Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

BÍ QUYẾT CỦA SỰ CẢM ỨNG KHI TRÌ CHÚ ĐẠI BI, CHÚ LĂNG NGHIÊM...

Chào các đạo hữu! Sau các bài viết về sự linh ứng của chú đại bi và chú thủ lăng nghiêm, tôi nhận được các thư của đạo hữu hỏi làm sao để được như vậy. Thật đơn giản quý vị chỉ cần THÀNH TÂM trì tụng. Tôi nghĩ quý vị có thể gặp phải các trường hợp sau:
        1. Qúy vị đang ở trong tình trạng khó khăn, không thể xoay sở hoặc mắc phải các bệnh lạ, ung thư... không thể chữa trị được nữa, bác sĩ cũng bó tay. Lúc này, quý vị chỉ cần thành tâm trì tụng chú đại bi hoặc niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, tôi tin chắc quý vị sẽ được như ý muốn. Vì đa phần chúng ta chỉ thật sự thành tâm khi đã đến đường cùng, vô phương cứu chữa. Song, sau khi được toại ý, quý vị nên biết ơn chư Phật, chư Bồ tát... mà chớ có làm việc ác tổn hại mình và người khác như sát sanh, tà dâm, nói dối, hủy báng Phật, Pháp, Tăng, Đại thừa..., thay vào đó luôn làm các điều tốt để sám hối tội lỗi và để đền ơn các Ngài đã cứu chúng ta như hiếu thảo với cha mẹ, bố thí, phóng sanh, tạo lập chùa tháp, thờ phụng Tam bảo...
         2. Qúy vị trì tụng chú đại bi mỗi ngày, song không ở tình trạng trên, dầu biết sự nhiệm mầu của chú nhưng chưa có "khổ cùng tột". Khi trì tụng, quý vị hãy nhiếp tâm một chỗ, chớ có nghĩ gì khác ngoài niệm chú. Để nhiếp tâm, quý vị hãy nhìn tượng Phật, Bồ tát. Trước khi tụng hãy nghĩ đức Phật, Bồ tát sẽ thương xót mình vì mình không thành tâm niệm chú và mình sẽ không được toại ý nếu không nhiếp tâm lại một chỗ. Vọng tưởng, ý nghĩ có khởi lên thì cứ mặc, đừng quan tâm nó, nó sẽ tự diệt. Nếu bay theo nó, dầu ý nghĩ đó có tốt cách mấy, sự trì tụng của quý vị xem như vô ích.
         3. Lưu ý, quý vị nên trì tụng chú đại bi và lăng nghiêm mỗi ngày, công đức vô cùng. Song khi trì tụng, chớ khởi tâm ích kỉ, tự lợi như cầu trúng vé số... tâm hại người, hại vật mà nên khởi tâm từ bi thương xót chúng sanh chịu khổ, hồi hướng công đức về đạo vô thượng bồ đề, nguyện chúng sanh và mình đều thành Phật đạo, v.v... nhất định chư Phật, Bồ tát sẽ gia hộ cho quý vị. 

          Tôi sẽ đăng các bài giảng về sự linh ứng, cách trì tụng,... của các cao tăng, đại đức. Qúy vị nhớ xem để hiểu hơn về việc này. Chúc quý vị hoạch đắc mãn túc!